Sundhed, ældre og handicap

Efter anvisninger fra de centrale myndigheder begrænses kontakt til ældre og kronisk syge i videst mulige omfang for at undgå smittespredning. Læs mere på denne side.

Forvaltningens hovednummer: 72 33 50 02 (alle hverdage kl. 8.00 - 15.00)
Myndighed Ældre og Hjælpemidler: 72 33 55 00 (alle hverdage kl. 8.00 - 15.00)
Myndighed Handicap: 72 33 50 67 (alle hverdage kl. 9.00 - 12.00)

Perioden med restriktioner og lukninger som følge af udbruddet af Coronavirus gælder nu til og med 2. påskedag.

For at begrænse smittespredningen og sikre kapacitet til de kritiske funktioner og støtte de mest sårbare borgere, er flere af kommunens tilbud lukket ned.

En længere periode med lukning af tilbud kan betyde, at nogle borgere får sværere ved at klare sig i eget hjem. Vores medarbejdere vil opsøge særligt udsatte borgere med henblik på at sikre, at de modtager den nødvendige hjælp og støtte i denne svære tid.

Oplever du et øget behov for hjælp til f.eks. hjemmepleje, bostøtte eller andet, og er du ikke blevet kontaktet af en af kommunens medarbejdere, skal du ringe til kommunens Myndighedsfunktion på ét af ovenstående telefonnumre. Vi er klar til at tage imod din opringning.

Læs mere om de områder på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet, som er berørt af nedlukning eller ændring i den leverede hjælp ved at klikke på nedenstående fane, "Områder som er berørt af nedlukning".

Områder som er berørt af nedlukning

Bostøtte

Mange borgere har fået omlagt deres bostøtte og modtager den nu overvejende via video- og/eller telefonløsninger. Bostøttemedarbejderne vil løbende vurdere, om de enkelte borgere fortsat kan klare sig hermed.

Dagtilbud og væresteder på handicapområdet

Kommunens dagtilbud, væresteder og ”Den gode modtagelse” på handicapområdet er lukket for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Tilbuddene er i kontakt med berørte borgere, ligesom tilbuddene kan kontaktes telefonisk ved særlige behov.

Hjemmepleje

Hjemmeplejen er opmærksomme på at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Enkelte borgere har fået aflyst deres planlagte rengøring. Det gælder kun borgere, som i hverdagen klarer sig uden anden hjælp end rengøring. Endvidere er alle modtagere af hjemmehjælp opfordret til at give hjemmeplejen besked, hvis de kan klare sig med færre besøg end vanligt, fx hvis de får hjælp fra pårørende, kan klare sig selv eller lignende. Medarbejderne i hjemmeplejen er opmærksomme på at vurdere de enkelte borgere individuelt, og alle modtager den hjælp, som de har brug for.  

Aktivitetscentre på ældreområdet

Kommunens aktivitetscentre og dagtilbud på ældreområdet er lukket ned for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. De borgere, som på grund af nedlukningen, har fået behov for mere hjemmepleje, er visiteret hertil. Aktivitetsmedarbejderne vil nu – som følge af forlængelsen af nedlukningsperioden – vurdere borgerne individuelt på ny i forhold til øget behov for hjemmepleje eller anden hjælp.

Genoptræning

Kommunens genoptræningstilbud på Sundhedscentret er lukket for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Borgerne er henvist til selvtræning i stedet for holdtræning, ligesom andre er sat på pause. Træningsenheden laver løbende individuel vurdering af borgerne i forhold til, om der er øget behov for træning eller igangsætning af pauserede forløb. Det er fortsat muligt at kontakte Træningsenheden i hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5600.

Aflastning på ældreområdet

Kommunens tilbud om rullende aflastningsophold er lukket for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Hjemmeplejemedarbejderne og kommunens visitatorer vil nu – som følge af forlængelsen af nedlukningsperioden – vurdere borgerne individuelt på ny i forhold til, om der er øget behov for hjemmepleje i hjemmet eller andet aflastningstilbud.

Aflastning på handicapområdet

Aflastningstilbuddet på handicapområdet er lukket for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Aflastningstilbuddet er i kontakt med pårørende og vurdere løbende behovet for indsatser.

Misbrug

Misbrugsbehandlingen og substitutionsbehandlingen varetages fortsat, om end med fokus på myndighedernes retningslinjer og anbefalinger for at undgå smittespredning.

Da der på grund af de lukkede grænser efterhånden opleves mangel på stoffer i Danmark, er der særligt fokus på abstinensbehandling af misbrugere. Misbrugere, som oplever abstinenssymptomer opfordres til at kontakte egen læge, som kan ordinere abstinensbehandling.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg har været håndteret som et telefontilbud. Det er fortsat muligt at kontakte medarbejderne i Forebyggende Hjemmebesøg på hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5520.

Vil du besøge en ældre borger i sit hjem?

Eftersom kommunens ældre borgere er særligt udsatte for COVID-19 anbefaler vi på det kraftigste, at man afholder sig fra besøg. Der er i stedet andre muligheder for at vedligeholde kontakten, og fortælle, at man er der for hinanden. Find inspiration i videoen nedenfor.

Video - den bedste omsorg er omtanke

Er du ældre eller kronisk syg?

Du er særlig udsat for at blive alvorligt syg ved smitte med ny coronavirus og skal være meget opmærksom. Ny coronavirus spreder sig typisk ved håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Hvis du beskytter dig selv, er du også med til at beskytte andre. Følg derfor disse råd.

  • Undgå større forsamlinger og offentlig transport i myldretid
  • Hold afstand - bed andre tage hensyn
  • Undgå unødig kontakt - husk det er OK at sige nej til sociale sammenkomster
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud

Find rådene på en printklar plakat her

Er du i tvivl om du er i risikogruppen? Klik her og læs mere

Bruger du kommunens høreomsorgsvejledere? Læs mere her

For at undgå smittespredning er kommunens høreomsorg midlertidigt lukket. Det vil også sige, at der er lukket for udlevering af batterier og slanger til høreapparater.

Du skal bestille batterier og slanger direkte hos Oticon via tlf. 39 17 74 44 på hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00 eller via deres hjemmeside

www.oticon.dk

Hjørring kommunes høreomsorg træffes på tlf. 41 93 73 80 og 41 93 73 81 på hverdage fra kl. 8.30 - 9.00.

Modtager du syge- og hjemmepleje? Læs mere her

For at undgå smittespredning af Coronavirus og sikre personale-ressourcer til hjælp til de svageste i vores samfund, er vi nødt til at foretage ændringer i leveringen af hjemmehjælpen og sygeplejen. Læs mere i brevet herunder:

Brev om ustabil levering af hjemmepleje og sygepleje - 13.03.2020