Sundhed, ældre og handicap

Efter anvisninger fra de centrale myndigheder begrænses kontakt til ældre og kronisk syge i videst mulige omfang for at undgå smittespredning. Læs mere på denne side.

Forvaltningens hovednummer: 72 33 50 02 (alle hverdage kl. 8.00 - 15.00)
Myndighed Ældre: 72 33 55 00 (man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00)
Myndighed Hjælpemidler: 72 33 50 20 (man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00)
Myndighed Handicap: 72 33 50 67 (man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00)

Vi er nu gået ind i fase 2 af genåbningen, og glæder os til endnu en gang at kunne åbne op for kommunens væresteder, dagtilbud, den beskyttede beskæftigelse, ældrecentre og mange andre institutioner. I øjeblikket afventer vi dog den endelige vejledning fra sundhedsmyndighederne, som sikrer at genåbningen kan ske på en forsvarlig måde. Hold dig opdateret her på siden ved at tilmelde dig nyhedsmail - klik her.

For at begrænse smittespredningen og sikre kapacitet til de kritiske funktioner og støtte de mest sårbare borgere, er flere af kommunens tilbud lukket ned.

En længere periode med lukning af tilbud kan betyde, at nogle borgere får sværere ved at klare sig i eget hjem. Vores medarbejdere vil opsøge særligt udsatte borgere med henblik på at sikre, at de modtager den nødvendige hjælp og støtte i denne svære tid.

Oplever du et øget behov for hjælp til f.eks. hjemmepleje, bostøtte eller andet, og er du ikke blevet kontaktet af en af kommunens medarbejdere, skal du ringe til kommunens Myndighedsfunktion på ét af ovenstående telefonnumre. Vi er klar til at tage imod din opringning.

Læs mere om de områder på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet, som er berørt af nedlukning eller ændring i den leverede hjælp ved at klikke på fanen, "Områder som er berørt af nedlukning" på denne side.

Gradvis åbning af Hjørring Kommunes botilbud

Hjørring Kommune åbner nu op for besøg på botilbuddenes udearealer og i særlige tilfælde indendørs.

Borgere i botilbud har igennem en længere periode været afskåret fra at få besøg af pårørende. De centrale myndigheder har nu gjort det muligt at lempe en smule på det udstedte besøgspåbud, så det fremover bliver muligt at gennemføre besøg på botilbuddenes udearealer og i særlige tilfælde i borgers hjem.

På baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger er der udarbejdet nogle retningslinjer, som skal sikre, at de nødvendige smitteforebyggende tiltag efterleves og bliver tilpasset det enkelte botilbuds rammer.

Hvor skal besøget foregå?

Som udgangspunkt skal besøg foregå på borgers terrasse, udendørs fællesarealer eller dertil indrettede lokaler.

I alle botilbud prøver vi at indrette udearealerne, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, med god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader.  Besøgsrum inde og ude indrettes, så det er muligt at holde 2 meters afstand mellem de besøgende og borger.

Det er som udgangspunkt kun kritiske situationer, der kan give anledning til besøg indendørs i botilbud. De nærmere retningslinjer for håndtering af indendørs besøg er uændrede og det er afdelingslederen på det enkelte botilbud, der træffer beslutning i disse situationer.

Der er dog i helt særlige situationer skabt mulighed for besøg indendørs i den del af tilbuddet som borger selv råder over. Her indgår følgende forhold i afdelingslederens vurdering af om besøget kan foregå indendørs:

 • Borger skal have egen indgang fra udearealer
 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer skal overholdes
 • Besøgende alene har adgang til borgers egen bolig og således ikke benytter indendørs fællesarealer
 • Borger har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Hvad skal besøgende tænke på før besøget?

Før besøget skal botilbuddet kontaktes med henblik på at aftale tid for besøget samt antal af besøgende. Besøg skal altid aftales forud og der kan maksimalt aftales udebesøg 2 gange om ugen hos den enkelte beboer. Der vil særligt i en indkøringsfase være behov for fleksibilitet fra de pårørende, da ikke alle kan komme på besøg samtidigt. Aftaler om besøg i kritiske situationer indgås med afdelingslederen.

Ved alle besøg gælder det, at der kan deltage op til 2 besøgende, så 2 meters afstand mellem alle deltagere kan overholdes. Borgeren vejledes, så vidt det er muligt, på forhånd til at vælge 1-2 personer, vedkommende kan mødes med.

Besøg kan vare op til ½ time.

Alle besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.

Besøgende bliver på forhånd, eller ved ankomsten, informeret om hvilke hygiejneregler, der skal overholdes under besøget.

Hvordan skal besøget foregå?

 • Når de besøgende ankommer til besøgsstedet, spørger personalet de besøgende om symptomer på COVID-19.
 • De besøgende skal udføre håndhygiejne ved ankomsten.
 • Når besøget starter, informeres deltagerne om at holde 2 meters afstand. Hvis det sker, at det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske/spritte hænder umiddelbart efter kontakten.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Der vil ikke være kaffeservering, eller anden servering under besøget.
 • Personalet kan afbryde besøg, hvis der er tegn på symptomer hos besøgende.

Efter besøget

 • Når besøget afsluttes, hentes borgeren af personalet og følges tilbage til sin bolig eller fællesarealer.
 • Besøgende opfordres til at udføre håndhygiejne, når besøget er slut.
 • Efter hvert besøg sørger personalet for at rengøre alle kontaktpunkter (f.eks. borde, stole, dørhåndtag, knapper i elevatorer m.v.)
Gradvis åbning af handicapområdets dagtilbud og væresteder på psykiatri- og udsatteområdet

Med baggrund i den lave smittespredning der er i samfundet og den gradvise åbning af botilbuddene, er det i dag besluttet at påbegynde en gradvis åbning af dagtilbuddene på handicapområdet. I første omgang tilbydes borgere der bor alene at starte i deres dagtilbud. Beskyttet beskæftigelse d. 18. maj og aktivitets- og samværstilbud d. 19. maj.

Dermed sikres det, at der ikke sker en spredning af evt. smitte i botilbuddene og giver samtidigt mulighed for socialt samvær med andre, hvilket efterspørges kraftigt.

Dagtilbuddene vil sikre, at berørte borgere bliver orienteret direkte. Vi vil 8. juni vurdere, om der er grundlag for en yderligere åbning af handicapområdets dagtilbud.

På psykiatriområdet og på udsatteområdet vil værestederne begynde en gradvis åbning fra mandag d. 25. maj. Berørte borgere vil blive kontaktet direkte af de enkelte væresteder.

Udgangspunktet for en gradvis åbning af handicapområdet er sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte med COVID-19. Dette vil medføre, at det vil være forskelligt for hvert enkelt tilbud hvor mange borgere der kan rummes i lokalerne, hvorfor en gradvis åbning afhænger af myndighedernes udmeldinger.

For yderligere oplysning kan stedets afdelingsleder kontaktes.

Besøg på ældrecentrenes udearealer

Beboerne på ældrecentrene har nu igennem en længere periode været afskåret fra at få besøg af deres pårørende. De centrale myndigheder har gjort det muligt at lempe en smule på det udstedte besøgspåbud - så det fremover bliver muligt at gennemføre besøg på ældrecentrenes udearealer.

Læs mere på Ældrecentrenes hjemmeside - klik her

App med informationer målrettet hjemløse og socialt udsatte

KL har i samarbejde med Social og Indenrigsministeriet opdateret Hus Forbi-appen ”Udsat i Danmark”.

Appen er målrettet hjemløse, brugere af væresteder samt andre socialt udsatte grupper. Appen indeholder relevant information omkring coronavirus, forholdsregler samt den aktuelle status på landets væresteder og tilbud.

Har du opdateringer til de enkelte tilbud i kommunerne, må informationen meget gerne sendes til Morten Hørlyck.

Appen kan downloades i den opdaterede version til Android-telefoner og findes på web. Den vil inden for kort tid også være muligt at downloade til iPhone i den opdaterede version.

Ældre kan få en telefonven og alle kan få digitalt besøg

Telefonven fra Ældresagen

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten med omverdenen føles måske vigtigere end nogen-sinde. Derfor har ÆldreSagen taget initiativ til Ældretelefonen, hvor ældre kan få en telefonven, som kan ringe til dem med jævne mellemrum og få en hyggelig snak.

Tilmelding til at få en telefonven kan ske ved at klikke her

eller ved at ringe til telefon 8282 0300 (telefonen er åben hverdage kl. 9-15).

Find en digital besøgsven

Røde Kors i samarbejde med Boblberg tilbyder nu alle i Danmark et digitalt besøg. På www.snaksammen.dk kan du finde en frivillig samtale-ven, som du kan snakke med på video. Det er nemt og ligetil og koster ingenting. I kan snakke om alt fra fælles interesser til dagens nyheder. 

Læs mere og tilmeld dig SnakSammen - klik her

Områder som har været og er berørt af nedlukning

Bostøtte

Mange borgere har fået omlagt deres bostøtte og modtager den nu overvejende via video- og/eller telefonløsninger eller via ”Walk and talk”. Bostøttemedarbejderne vil løbende vurdere, om de enkelte borgere fortsat kan klare sig hermed.

Dagtilbud og væresteder på handicapområdet

Kommunens dagtilbud og væresteder  handicapområdet er lukket for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Tilbuddene er i kontakt med berørte borgere, ligesom tilbuddene kan kontaktes telefonisk ved særlige behov. ”Den gode modtagelse” er åben for nye henvendelser ved telefonisk kontakt. Indsatsen foregår enten individuelt eller i grupper af 2-3 personer.

Hjemmepleje

For at undgå smittespredning af Coronavirus og sikre personaleressourcer til hjælp til de svageste i vores samfund, har vi i marts og april måned være nødt til at aflyse planlagt hjælp til enkelte borgere, primært rengøring. Pr. 17. april har vi dog genoptaget den vanlige hjælp, og alle berørte borgere modtager besked ved genoptagelsen fra deres vante hjemmeplejeleverandør.

Aktivitetscentre på ældreområdet

Kommunens vanlige aktivitetscenttilbud og dagtilbud på ældreområdet er lukket ned for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. De borgere, som på grund af nedlukningen, har fået behov for mere hjemmepleje, er visiteret hertil og borgere er vurderet individuelt ift. eventuel anden hjælp. Enkelte borgere har individuelt tilrettelagte tilbud fra aktivitetscenteret. En gradvis genåbning vil ske når nærmere retningslinjer foreligger.

Genoptræning

Kommunens genoptræningstilbud på Sundhedscentret er under genåbning med særlige restriktioner Træningsenheden laver  individuel vurdering af borgerne i forhold til, hvordan træningen kan varetages på forsvarligvis. Det er muligt at kontakte Træningsenheden i hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5600.

Aflastning på ældreområdet

Kommunens tilbud om rullende aflastningsophold er under genåbning og de enkelte borgere modtager besked herom.

Aflastning på handicapområdet

Aflastningstilbuddet på handicapområdet er lukket for at hindre smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Aflastningstilbuddet er i kontakt med pårørende og vurdere løbende behovet for indsatser.

Misbrug

Misbrugsbehandlingen og substitutionsbehandlingen varetages fortsat, om end med fokus på myndighedernes retningslinjer og anbefalinger for at undgå smittespredning.

Da der på grund af de lukkede grænser efterhånden opleves mangel på stoffer i Danmark, er der særligt fokus på abstinensbehandling af misbrugere. Misbrugere, som oplever abstinenssymptomer opfordres til at kontakte egen læge, som kan ordinere abstinensbehandling.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg har været håndteret som et telefontilbud og vil gradvist blive genåbnet. Det er fortsat muligt at kontakte medarbejderne i Forebyggende Hjemmebesøg på hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5520.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje arbejder med en gradvis åbning ud fra retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at alle patienter vurderes individuel og indkaldes ud fra behov. Tandplejen har endnu ikke vanlig drift, hvilke kan medføre ventetid. Det er muligt at kontakte Tandplejen Hjørring tlf. 72 33 37 40, Tandplejen Sindal tlf. 72 33 37 90 og Tandplejen Hirtshals tlf. 72 33 37 50 

Borgersundhed

Borgersundhed arbejder med en gradvis åbning fx rehabilitering, rygestop og kostvejledning. Flere af de enkelte tilbud afvikles på anden vis end vanligt. Det er muligt at kontakte Borgersundhed på tlf. 72 33 56 00.

Udvidelse af kapacitet af midlertidige pladser

Region Nordjylland og Sundhedsstyrelsen har bedt kommunerne om at indmelde hvilke muligheder vi har for at udvide vores kapacitet af midlertidige pladser, da der er behov for at kende det samlede beredskab til håndtering af syge borgere når COVID-epidemien topper.

De ekstra pladser skal derfor kunne aflaste sygehusene i den situation hvor sygehusene har behov for udskrive patienter som er mindre behandlingskrævende - for at skabe plads til mere behandlingskrævende patienter. Akutpladserne kan desuden komme i anvendelse som et alternativ til en sygehusindlæggelse. Der er således tale om at kunne håndtere en beredskabssituation som ligger ud over de normale rammer for arbejdsdelingen mellem sygehus og kommune. Hjørring Kommune har forberedt en mulig kapacitets udvidelse af midlertidige pladser.

Den 27. marts 2020 orienteredes beboere og pårørende på Vendelbocenteret, Vellingshøjcenteret og Havbakken om arbejdet.

Behovet er løbende tilpasset, og der er indgået aftale med regionen den 4. maj om udskrivninger ifm. COVID-19. Der er ikke umiddelbart udsigt til at der skal ske en aktivering af ekstra pladser. Aktiveringen kan kun ske efter konkret aftale mellem Hjørring Kommune og Region Nordjylland.

Vil du være frivillig eller mangler du hjælp?

På trods af coronakrisen kan vi stadig hjælpe hinanden og være sammen på anden vis. Et jævnligt telefonopkald kan give tryghed. Hjælp til at få hentet medicin på apoteket eller varer leveret ved døren kan være et lyspunkt. At mødes via computerskærmen kan være hyggeligt.

Vil du vide mere om muligheder for frivillig hjælp, eller for selv at blive frivillig, er du velkommen til at kontakte Gurli Kirkedal, tovholder i Frivillighedens Huses aktivitetsklubber og -huse på tlf. 41 22 55 31 eller Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring på tlf. 24 26 40 70. Og vi hører også gerne fra dig, hvis du bare har lyst til en snak!

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du besøge en ældre borger i sit hjem?

Eftersom kommunens ældre borgere er særligt udsatte for COVID-19 anbefaler vi på det kraftigste, at man afholder sig fra besøg. Der er i stedet andre muligheder for at vedligeholde kontakten, og fortælle, at man er der for hinanden. Find inspiration i videoen nedenfor.

Video - den bedste omsorg er omtanke

Er du ældre eller kronisk syg?

Du er særlig udsat for at blive alvorligt syg ved smitte med ny coronavirus og skal være meget opmærksom. Ny coronavirus spreder sig typisk ved håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Hvis du beskytter dig selv, er du også med til at beskytte andre. Følg derfor disse råd.

 • Undgå større forsamlinger og offentlig transport i myldretid
 • Hold afstand - bed andre tage hensyn
 • Undgå unødig kontakt - husk det er OK at sige nej til sociale sammenkomster
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud

Find rådene på en printklar plakat her

Er du i tvivl om du er i risikogruppen? Klik her og læs mere

Bruger du kommunens høreomsorgsvejledere? Læs mere her

For at undgå smittespredning er kommunens høreomsorg midlertidigt lukket. Det vil også sige, at der er lukket for udlevering af batterier og slanger til høreapparater.

Du skal bestille batterier og slanger direkte hos Oticon via tlf. 39 17 74 44 på hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00 eller via deres hjemmeside

www.oticon.dk

Hjørring kommunes høreomsorg træffes på tlf. 41 93 73 80 og 41 93 73 81 på hverdage fra kl. 8.30 - 9.00.

Modtager du syge- og hjemmepleje? Læs mere her

For at undgå smittespredning af Coronavirus og sikre personaleressourcer til hjælp til de svageste i vores samfund, har vi i marts og april måned være nødt til at aflyse planlagt hjælp til enkelte borgere, primært rengøring. Pr. 17. april har vi dog genoptaget den vanlige hjælp, og alle berørte borgere vil modtage besked ved genoptagelsen fra deres vante hjemmeplejeleverandør.